Ueb faqja eshte ne perpunim e siper


Aktvendim per aprovimin e programes se PU Salla e Sportit Llojan

Shpallje për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet tenderimit publik elektronik

Објава за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно надавање