Vizitë nga banka botërore tek qendra për fëmijë me nevoja të posatçme në Orizare

Sot kishim nderin të kemi mysafir nga Banka Botërore të cilët në bashkëpunim me Ministrinë për punë dhe politikë Sociale përkrahën hapjen e kësaj Qendre në Komunën e Likovës. Gjatë vizitës u diskutua rreth sfidave të kaluara deri tek hapja e Qendrës dhe gjendja momentale e funksionimit të saj.   Me prezencën e tyre na […]

NJOFTIM për azhurimin e të dhanave tatimore (Lexo njoftimin e plotë)

LËNDA: NJOFTIM   Të nderuar, qytetar të Komunës së Likovës, Ju njoftojmë se nga dita e Hënë, më datë 30.05.2022, Komuna e Likovës do të nisë të bëjë vlerësimin e pronës së patundshme – me komisionin e përbërë nga nëpunësat e komunës, përkatsisht do të bëjë vlerësimin e objekteve të ndërtuara deri më tani, për […]

Njoftim nga njësia për çështje financiare

Njoftohen të gjithë tatimpaguesit se në përputhjeme ndryshimet ligjore të Ligjit për tatimin në pronë, (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 151/21) që kanë filluar të zbatohen nga data 01.01.2022, me rastin e paraqitjes së Fletëparaqitjes tatimore në të cilën objekt i tatimit është toka […]

Madhesia e fontit
Kontrast