Njoftim nga njësia për çështje financiare

Njoftohen të gjithë tatimpaguesit se në përputhjeme ndryshimet ligjore të Ligjit për tatimin në pronë, (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 151/21) që kanë filluar të zbatohen nga data 01.01.2022, me rastin e paraqitjes së Fletëparaqitjes tatimore në të cilën objekt i tatimit është toka […]

Madhesia e fontit
Kontrast