Lajme

LAJMËRIM-Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës

LAJMËRIM

LAJMËRIM

Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale

në Komunën e Likovës,

në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale (PPSHS)

Me qëllim të rritjes të kapaciteteve për vendosjen e nxënësve të moshës parashkollore, Ministria për punë dhe politikë sociale, në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale (PPSHS) të mbështetur nga Banka Botërore, ka shpallur thirrje publike për aplikim të projekteve nga ana e komunave dhe dhënien e granteve për atë dedikim. Komuna e Likovës ka aplikuar me projektin për ndërtimin e kopshtit të ri për fëmijë. Në pajtim me doracakun operativ për PPSHS dhe Doracakun operativ për administrimin e granteve për ndërtimin e infrastrukturës parashkollore si dhe Planin për përfshirjen e palëve të interesit, u organizua shqyrtim publik nga ana e Ministrisë të punës dhe politikës sociale dhe Komunës të Likovës. Qëllimi është që të informohen qytetarët dhe palët e përfshira për aktivitetet e planifikuara për ndërtimin e kopshtit të ri për atë dedikim, si dhe për dokumentin e përgatitur të interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikim mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” i cili përmban analizë të ndikimeve mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale të cilat do të rrjedhin nga realizimi i projektit.

Dokumenti është vendosur në këqyrje publike në faqen e internetit të: Ministrisë e punës dhe politikës sociale www.mtsp.gov.mk, të projektitwww.ssip.mk ,dhe të Komunës së Likovëswww.komunaelikoves.gov.mk. Komente për të njëjtin mund të parashtrohen në afat prej 14 ditësh nga shpallja e dokumentit në faqen e internetit të personit të kontaktit nga Komuna e Likovës, Osman Zendeli osmanzendeli@komunaelikoves.gov.mk,dhe përmes mekanizmit për parashtrimin e pyetjeve dhe ankesavehttps://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/podnesi-baranje/.

Shqyrtimi publik do të mbahet оnlajn në ditën29.03.2021, nëora 13h, përmes platformës ZUM, ju mund të regjistrohuni përmes formularit elektronik.

Ministria për punë dhe politikë sociale 22.03.2021

” Qendra me nevoja të posaçme po bëhet realitet ” (Foto)

– Pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Komunëss së Likovës, me në krye Kryetarin e saj z. Erkan Arifi, Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Shoqatës Imago plus – Shkup, sot filloj furnizimi me materialet e nevojshne – mobilje e tjerë, për fillimin e funksionimit të Qendrës për përkujdesje dhe trajtim të fëmijëve me nevoja të posaçme në f. Orizare. – Kjo Qendër përlujdesjem dhe trajtimet do t’i kryej në përputhje të plotë me të gjitha standardet e nevojshme, duke përfshi edhe ushqimin, përmes profesionistëve të licencuar nga ana e Shoqatës ” Imago Plus ” , e cila aktualisht shërbime të këtilla kryen me sukses në Çair dhe Tetovë.- Në fund, APELOJM, deri tek të gjithë ata familjarë tanë të cilët kan nevoj për përkujdesje dhe trajtim ditor të fëmijëve me nevoja të posaçme, menjëher të fillojn me regjistrimin përmes kontaktit me përgjegjësen e shoqatës, Zemrijete Bela, përmes telefonit: 070 – 992 – 202.

Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës…

Урбанистичкиот проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежни парцели на кп 1265, кп 1266, кп 1267 и дел од кп 1259 , ко Ропаљце и дел од кп 932/3 ко Виштица – вгр, со намена Г4 .1 – отворени , полузатворени и затворени складишта за индустриска стока , во ЛУПД за изградба на стоваришта со придружни содржини – Г4, Општина Липково,со површина од 35,355 Ха, по техничка документација со тех. бр. 112/20-У од декември 2020 изработена од ДПРН ,,Зум Проект,, – Скопје.

Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore në PK 1265, PК 1266, PK 1267 dhe një pjesë e PK 1259, KK Ropalcë dhe një pjesë e PK 932/3 KK Vishticë – jrn, me destinim G4 .1 – depo të hapura, gjysëm të hapura dhe të mbyllura për artikuj industrial, në DPUL për ndërtimin e depos me përmbajtje shoqëruese – G4, Komuna e Likovës, me sipërfaqe prej 35,355 xa, me dokumentacion teknik me nr tek. 112/20-U prej dhjetorit 2020 të punuar nga SHPRM ,,Zum Projekt,,  Shkup.

Konkurs për bursë 2021

Në bazë të Aktvendimit për formimin e komisionit për ndarjen e bursave për studentët e regjistruar në studimet deridiplomike të ciklit të parë në universitet publike për vitin studimor 2020/2021, me nr. 09-94/1 të dt. 22.12.2019 dhe programit për aktivitetet në Komunën e Likovës në fushën e dhënies për vitin 2021, me nr.08-1047/9 të dt.22.12.2020– bursa për studentë,  Komuna e Likovës shpall:

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e regjistruar në studimet deridiplomike, që janë me vendbanim të përhershëm në Komunën e Likovës.

Komuna e Likovës për vitin akademik 2020/2021 do të ndajë bursa për 20 studentë të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike në universitetet publike edhe atë sipas llojeve vijuese:

TIPI A – 5 bursa për studentët me notë mesatare më të madhe

  • Nota mestatare të mos jetë më e vogël se 8,00.

TIPI B – 5 bursa për studentët e fakulteteve të shkencave natyrore, mjekësore dhe teknike, drejtimet: matematikë, fizikë, mjekësi e përgjithshme, stomatologji, farmaci, elekro, maqineri, gjeodezi, ambient jetësor, ndërtimtari dhe arkitekturë.

  • Nota mesatare më e madhe do të ketë përparësi

TIPI C – 10 bursa për studentët që janë të kategorisë sociale.

  • Vërtetim për të hyrat familjare prej Drejtorisë për të hyra publike ( të dy prindërve)
  • Nota mesatare më e madhe do të ketë përparësi

KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE

Të drejtë për bursë kanë studentët që janë të regjistruar në studime deri diplomike që i plotësojnë këto kushte:

  1. Të jenë student të rregullt
  2. Mos të ken përsërit vit gjatë studimeve
  3. Mos të jenë shfrytëzues të ndonjë burse ose kredie nga ndonjë institucion ose kompani tjetër dhe
  4. Të jenë shtetas të RM-së.

MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES

Studentët e interesuar dokumentet e nevojshme i dorëzojnë në Arkivin e Komunës së Likovës edhe atë duke filluar nga data: 01.02.2021 deri më datë: 16.02.2021 dhe njëherit mund të dorëzohen edhe përmes postës në adresën: Komuna e Likovës, f.Likovë, 1307.

LARTËSIA E BURSËS

Lartësia e bursës për studentë do të jetë në shumë prej 1350,oo denarëve në muaj, në afat prej 9 muajve gjatë studimeve.

DOKUMENTET E NEVOSJHME

– Kërkesë për aplikim në konkurs (të potencohet se për cilin tip konkuron)

– Deklaratë e kandidatit se nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër

– Kopje të shtetësisë së RM-së

– Kopje të indeksit (fotokopje e indeksit në tërësi).

Konkursi do të shpallet në web – faqen zyrtare të Komunës së Likovës: www.komunaelikoves.gov.mk dhe në tabelën e shpalljeve të Komunës së Likovës.

                                                                                                  Komuna e Likovës