KARAKTERISTIKAT EKONOMIKE

Komuna e Likovës numërohet në kategoritë e komunave të pazhvilluara.
Degë më të zhvilluara ekonomike janë:
– industria e mullinjëve
– industria e prodhimit të mobiljve dhe zdrukthtarisë.

Sipas të dhënave nga Enti shtetëror statistikor deri më datën 31.12.2005 në evidencën e subjekteve afariste janë regjistruar gjithsej 868, por një pjesë e madhe e tyre janë joaktive. Nga ato 37% janë ndërrmarrje, 56% janë shoqata tregëtare dhe 7% janë të tjerat (organe të administratës shtetërore, njësia e vetadministrimit lokal, partitë politike, shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet etj.).

ndermarje
Numri i subjekteve sipas llojeve të Entit shtetëror statistikor të dt.31.12.2005.

 

 

subjekte-afariste
Numri i subjekteve afariste sipas sektorëve të veprimtarisë sipas Entit
shtetëror statistikor të dt 31.12.2005.

2 Comments

 • Hi there komunaelikoves.gov.mk,
  I hope this email finds you well, I’m writing this email to brief you about the perks of using our product for neck pain named as NeckBc.
  Just one day of labour is more than enough to do hurt to your neck pain, irritation and posture problems that could last for up to weeks.
  Whether it’s working 9-5, studying, working out at the gym, or simply browsing through your social media page, it’s easy to lose consciousness of where your head’s heading…
  Before you know it, you’re merely centimeters away from your screen, back slouched forward, overworking things at the fitness centre, doing all that makes your neck scream!
  Worse, you’ve been doing this for hours and now your neck hurts, burns.
  Designed like a head pillow, this 3-mode smart electric neck massager completely replaces conventional manual massagers.
  Now portable, simply bring this miracle-worker out, regardless of where you are, for a short 15-minute relaxation that your neck will definitely love you for!
  See it here: neckbc.com . It is currently sold at a 50% discounted price even at its affordable price.

Leave a comment

Your email address will not be published.