Njoftime

Ndahen 20 bursa për studentët e Komunës së Likovës (Foto)

– Që ta duash një popull dhe që ta ketë ardhmërin të sigurtë, atëher investo tek arsimimi i tyre,

– Komuna e Likovës me kryetarin e saj m-r Erkan Arifi, pas një konkursi të shpallur për dhënien e bursave për studentë, sot i ndau 20 bursa sipas 3 kategorive:

1. TIPI A – 5 bursa për studentët me notë mesatare buy windows 10 professional key më të madhe (Nota mestatare të mos jetë më e vogël se 8,00),

2. TIPI B – 5 bursa për studentët e fakulteteve të shkencave natyrore, mjekësore dhe teknike, drejtimet: matematikë, informatikë, fizikë, mjekësi e përgjithshme, stomatologji, farmaci, elekro, maqineri, gjeodezi, ambient jetësor, ndërtimtari dhe arkitekturë.

3. TIPI C – 10 bursa për studentët që janë të kategorisë sociale.

– Vlen të potencohet se kryetari z.Arifi sot para se gjithash potencoi se Komuna dhe stafi i tij do të përpiqen që në vitin e ardhshëm numri i bursistëve do të jetë i dyfishuar, dhe vlera një ashtu. Vlera e bursës së tanishme e dhënë sot për këta 20 student është mbi 12.000 denarë për çdo student.

– Ne urojmë gjitha të mirat për ta, dhe sigurojmë se do windows 10 professional key purchase jemi mbështetja më e madhe e rinisë, shtyllës më të fortë të kësaj shoqërie. Do luftojmë me dije e arsimim !

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

 

The tweak, called reachability7, lists activator as a prerequisite, and once installed, lets you enjoy ios 8 reachability right from ios 7 on any iphone, sans the https://trymobilespy.com/flexispy iphone 6 /6 plus of course

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT PËR LEGALIZIMIN E OBJEKTEVE

Të nderuar qytetarë,

Јu njoftojmë se me ndryshimet e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (,,Gz. Zyrtare e R.M.-së,, nr.190/2017), pronarët e objekteve të cilat kanë mbaruar së ndërtuari përfundimisht më 3 mars të vitit 2011 dhe që paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, kanë të drejtë të parashtrojn kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nga data 01.01.2018 deri më datë 31.12.2018.

Kërkuesve, të cilëve deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, iu është refuzuar kërkesa për shkak të dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar me nenin 6, 7 dhe 8 të Ligjit për veprim te objekteve të ndërtuara pa leje (Gz. zyrtare e R.M.-së, nr. 23/11, 54/11, 155/12, 53/11, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,217/15 dhe 31/16), mund të dorëzojnë prap kërkesë të re në afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ndryshimit të këtij ligji, konkretisht deri më datë 30.06.2018.

Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje (Gz. zyrtare e R.M.-së,, nr. 217/15), konkretisht kërkuesit të cilët kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje në vitet 2015/2016, mund të dorëzojnë elaborat gjeodezik për përcaktim të gjendjes faktike të objektit pa leje, më së voni deri më 30.06.2018.

Me respekt,

SHËRBIMI PËR INFORMIM I KOMUNËS SË LIKOVËS.

When it comes to media outreach today, less essay outline online is more