Vendim për zgjedhjen e kandidatit sipas shpalljes interne nr.01/2020