Lajmërim për prezentimi publik dhe anketën publike për G2 në f.Opajë