Ndryshimi dhe plotësimi i Aktit të përgjithshëm për fshatin Opajë