Ndërtimi dhe rikonstruimi i terreneve të hapura sportive në shkollat fillore, instalimi dhe riparimi i nxemjeve qendrore në shkollat fillore dhe objektit të komunës së Likovës në pajtim me dokumentacionin teknik