Vendimi për mosrealizimin e vlerësimit strategjik për DPLU / Одлука за неспроведување на СЕА за ЛУПД

Vendimi për mosrealizimin e vlerësimit strategjik për DPLU për ndërtimin e kompleksit të industrisë së lehtë jondotëse G2, në PK. 583/1 dhe një pjesë e 583/2 KK Nikushtak

Одлука за неспроведување на СЕА за ЛУПД за изградба на комплекс за лесна и незагадувачка индустрија – Г2 на дел од КП 583/1 и КП 583/2 КО Никуштак, О.Липково

Shkarko dhe shiko Dokumentin me nr.1

Shkarko dhe shiko Dokumentin me nr.2

Shkarko dhe shiko Dokumentin me nr.3

Ju mund të klikoni mbi dokumentet për ti shikuar dhe shkarkuar ato.