Машинска инсталација за радиаторско греење и котларница на течно гориво на дел од основните училишта во територија на Општина Липково; Изградба на отворено спортскo игралиштe во ПОУ ,,Култура,, с.Ропаљце