ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА ДОКУМЕНТ КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ОД С.ЛИПКОВО ДО БРАНА ГЛАЖЊА ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

FINAL ESMP Checklist_ LIPKOVO_МК Formular za podnesuvanje komentari Izvestuvanje za javen uvid na ESMP_Checklist

LAJMËRIM-Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës

LAJMËRIM Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës, në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale […]

Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës…

Урбанистичкиот проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежни парцели на кп 1265, кп 1266, кп 1267 и дел од кп 1259 , ко Ропаљце и дел од кп 932/3 ко Виштица – вгр, со намена Г4 .1 – отворени , полузатворени и затворени складишта за индустриска стока , во ЛУПД за изградба на […]

Madhesia e fontit
Kontrast