Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ретрасирање на дел од траса на доводен цевковод од пречистителна станица до резервоар за вода, како и изградба на испустен цевковод од ПС Липково до локална суводолица и бајпасен цевковод како дел од водоснабдителниот систем на Општина липково на делови од КП 8/1, КП 8/2, КП 2085 и КП 59 КО Липково вон г.р., Општина Липково. / Projekti urbanistik jashtë vendbanimit të Planit urbanistik për ritrasimin e një pjese të trasës të gypsjellësit nga stacioni i pastrimit deri te Rezervoari i ujit, si dhe ndërtimi i gypsjellësit të shkarkimit nga SP Likovë deri te impianti lokal i tharjes dhe bajpasi i gypsjellësit si pjesë e sistemit të ujësjellësit të Komunës së Likovës në pjesë të PK 7/1, PK 8/2, PK 2085 dhe PK 59 KO Likovë jashtë r.n. Komuna e Likovës

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ретрасирање на дел од траса на доводен цевковод од пречистителна станица до резервоар за вода, како и изградба на испустен цевковод од ПС Липково до локална суводолица и бајпасен цевковод како дел од водоснабдителниот систем на Општина липково на делови од КП 8/1, КП 8/2, КП 2085 […]

Madhesia e fontit
Kontrast