Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ретрасирање на дел од траса на доводен цевковод од пречистителна станица до резервоар за вода, како и изградба на испустен цевковод од ПС Липково до локална суводолица и бајпасен цевковод како дел од водоснабдителниот систем на Општина липково на делови од КП 8/1, КП 8/2, КП 2085 и КП 59 КО Липково вон г.р., Општина Липково. / Projekti urbanistik jashtë vendbanimit të Planit urbanistik për ritrasimin e një pjese të trasës të gypsjellësit nga stacioni i pastrimit deri te Rezervoari i ujit, si dhe ndërtimi i gypsjellësit të shkarkimit nga SP Likovë deri te impianti lokal i tharjes dhe bajpasi i gypsjellësit si pjesë e sistemit të ujësjellësit të Komunës së Likovës në pjesë të PK 7/1, PK 8/2, PK 2085 dhe PK 59 KO Likovë jashtë r.n. Komuna e Likovës

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ретрасирање на дел од траса на доводен цевковод од пречистителна станица до резервоар за вода, како и изградба на испустен цевковод од ПС Липково до локална суводолица и бајпасен цевковод како дел од водоснабдителниот систем на Општина липково на делови од КП 8/1, КП 8/2, КП 2085 […]

Festojmë së bashku🇦🇱

Të festojmë së bashku. Me datë 29.11.2023 ( e mërkurë ), me fillim në ora 18:00, në Sallën e sportit tek SH.F.K “Faik Konica,, me rastin e Festës së 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, SH.K.A. “Jeta e Re” – f. Sllupçan, në bashkëpunim me Komunën e Likovës, organizon manifestim, ku do të marrin pjesë […]

Urimi për ditën e Alfabetit

Festojmë nëntorin tonë, Sot në këtë datë madhështore, 22 nëntori festohet ku do ku ka shqiptarë. Andaj më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të institucionit Komunë, të gjithve t’ua uroj Ditën e Alfabetit 🇦🇱 Gjenerata të arta uroj të dalin nga 36 margaritarë të gjuhës tonë amëtare📝🇦🇱

Madhesia e fontit
Kontrast