Projekti urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e Sistemit për ujësjellës me rezervoar për fshatin Hotël, KO Hotël dhe KO Hotël jashtë vendbanimit, Komuna e Likovës

Projekti urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e Sistemit për ujësjellës me rezervoar për fshatin Hotël, KO Hotël dhe KO Hotël jashtë vendbanimit, Komuna e Likovës / Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на систем за водоснабдување со резервоар за село Отља, КО Отља и КО Отља-вгр, Општина Липково

Madhesia e fontit
Kontrast