Konferencë përmbyllëse e projektit “Përmes lenteve të grave”

Dje në komunën e Likovës, Rrjeti i Grave në Shkencë (RRGSH) së bashku me Qendrën për Hulumtime dhe Krijim të Politikave (Center for Research and Policy Making- CRPM), realizuan konferencën përmbyllës të projektit “Përmes lenteve të grave”. Në konferencën përmbyllëse morën pjesë përfaqësues nga institucionet kulturore dhe arsimore lokale, përfaqësues nga Komuna e Likovës, përfaqësues […]

Projekti urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e Sistemit për ujësjellës me rezervoar për fshatin Hotël, KO Hotël dhe KO Hotël jashtë vendbanimit, Komuna e Likovës

Projekti urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e Sistemit për ujësjellës me rezervoar për fshatin Hotël, KO Hotël dhe KO Hotël jashtë vendbanimit, Komuna e Likovës / Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на систем за водоснабдување со резервоар за село Отља, КО Отља и КО Отља-вгр, Општина Липково

Informim

Informim, Nesër më dt.06.09.2023 ( e mërkurë ), do të vazhdojn punimet për asfaltimin e rrugës në f. Likovë, nga V.Q. çeshmja e Haxhi Merës e deri tek penda e Likovës. Kërkojmë nga banorët kësaj që në kohën prej 08:00 – 16:00, të kenë mirëkuptim pasi rruga do të jetë e bllokuar. Me respekt, Shërbimi […]

Punime të reja në f.Mateç

Vazhdon rregullimi i trotuarit në f.Mateç, duke filluar prej sheshit të dëshmoreve në drejtim të xhamisë së dëshmoreve të vitit 2021. Ky aktivitet infrastrukturor realizohet në bashkëpunim me shoqatën e mërgimatareve “Edhe une jam Mateçi”, materialin e siguron komuna ndërsa punën e dorës e kryen shoqata. Faleminderit për të gjithë që japin kontribut për ndryshimin […]

Madhesia e fontit
Kontrast